اجرای گروه موسیقی کودک (ارف) در سی امین دوره کنسرت آموزشی آموزشگاه موسیقی رودکی اصفهان

 

 

 

 

اجرای گروه موسیقی کودک (ارف) در سی امین دوره کنسرت آموزشی آموزشگاه موسیقی رودکی اصفهان

 

 

 

 

کارگاه (کارگروهی) موسیقی کودکان آموزشگاه موسیقی رودکی