اجرای هنرجوی استاد منوچهر نحوی

 

 

 

 

 اجرای گروه سنتور هنرجو های استاد آذربد 

 

 

 

 

 

 

 

اجرای گروه گیتار خانم اسماعیل زاده

 

 

 

 

 

 

اجرای گروه گیتار آقای کریمی 

 

 

 

 

 

اجرای هنرجو گیتار خانم اسماعیل زاده

 

 

 

 

 

 

اجرای هنرجو گیتار آقای کریمی

 

 

 

 

 

 

اجرای هنرجو گیتار آقای نصر

 

 

 

 

 

 

اجرای دو نوازی خانم اسماعیل زاده به همراه هنرجویشان

 

 

 

 

 

 

اجرای استاد نحوی و آقای خندان به همراه هنرجویشان

 

 

 

 

 

اجرای گروه گیتار آقای نصر

 

 

 

 

 

اجرای گروه گیتار آقای صادقی

 

 

 

 

 

اجرای گروه گیتار خانم اسماعیل زاده

 

 

 

 

 

اجرای سه نوازی کلاس آقای کریمی

 

 

 

 

 

اجرای گروه نوازی سنتور

 

 

 

 

 

دو نوازی آقای نصر به همراه هنرجویشان

 

 

 

 

 

دو نوازی آقای کریمی به همراه هنرجویشان