ساحل میری

متولد 1352 زاده شهر اصفهان ساز ویلن را در سال 1383 نزد استاد مهشید چناریان کاشانی آغاز نموده و ردیف استاد صبا را نزد استادِ استادم جناب آقای خسرو چناریان کاشانی گذراندم

آموزشگاههای طی دوران تدریس :

رودکی در اصفهان

شور انگیز در اصفهان

و....