تکنوازی گیتار توسط آقای مصیبی

 

 

 

 

 

دو نوازی استاد تورج نحوی و آقای رفیعی

 

 

 

 

 

سه نوازی اساتید آموزشگاه

 

 

 

 

 

اجرای استاد تورج نحوی به همراه آقای گل محمدی

 

 

 

 

 

سه نوازی مربیان آموزشگاه موسیقی رودکی

 

 

 

 

 

دف نوازی آقای بختیاری مربی دف آموزشگاه موسیقی رودکی

 

 

 

 

 

دو نوازی زیبا توسط استاد مهدی کارگر و استاد تورج نحوی 

 

 

 

 

 

 

دو نوازی مربیان آموزشگاه موسیقی رودکی

 

 

 

 

 

دو نوازی تار و تنبک توسط مربیان آموزشگاه موسیقی رودکی

 

 

 

 

 

گیتار نوازی توسط آقای رفیعی

 

 

 

 

 

دو نوازی اساتید آموزشگاه